Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah Wan-Nihayah yang diringkas Ahmad Al Khani menceritakan awal mula kaum Anshar memeluk Islam. Ketika Allah menghendaki munculnya agama pilihan-Nya dan mengokohkan Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW berangkat untuk menemui banyak orang dari kalangan Anshar pada suatu musim haji. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, “Siapakah kalian semua ini?’ ‘Mereka menjawab, “Kami orang-orang kaum Khazraj.” Rasulullah SAW bertanya, “Apakah dari kalangan ...