Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Kisah Hamzah bin Abdul Muthalib (paman Rasulullah SAW) patut untuk diteladani. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan paman Rasulullah SAW yang gugur secara sahid saat perang Uhud. Kala itu, Hamzah bersama Rasulullah SAW dan kaum Muslim lainnya berperang melawan pasukan kafir. Dalam sebuah video, Ustaz Adi Hidayat menceritakan tentang kisah Hamzah paman Rasulullah SAW. Meski telah wafat belasan abad, tetapi hingga ...

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah Wan-Nihayah yang diringkas Ahmad Al Khani menceritakan awal mula kaum Anshar memeluk Islam. Ketika Allah menghendaki munculnya agama pilihan-Nya dan mengokohkan Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW berangkat untuk menemui banyak orang dari kalangan Anshar pada suatu musim haji. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, “Siapakah kalian semua ini?’ ‘Mereka menjawab, “Kami orang-orang kaum Khazraj.” Rasulullah SAW bertanya, “Apakah dari kalangan ...

Ternyata secara nasab Uqbah bin Amir bertemu dengan Rasulullah Saw yaitu pada urutan kakeknya yang paling atas yang bernama Fahr. Adapun urutan nasabnya sebagai berikut ; Uqbah bin Nafi’ bin Abdul qais bin Luqait bin ‘Amir bin Umayah bin Dhorb bin Al Harist bin Fahr. Pada saat sebelum ia lahir Ayahnya (Nafi’) termasuk dari kaum musyrikin Quarisy yang benci terhadap ...

Rasulullah Bersabda; “Sekelompok kaum muslmin atau mukminin akan mengambil alih khazanah keluarga Persia yang berada didalam Istana Putih. “(Shahih Muslim, jilid IV, hal. 237, No. 2919 dari sahabat Jabir bin Samurah). Singkat kisah, Sahabat Rasulallah Sa’ad bin Abi Waqqos mendapat intruksi dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk menaklukkan Madain dan menguasai kekaisaran Persia dibawah kekausaan raja Kisra Yasdigrid. Di dalam perjalanan ...